කලාව - kalawa

ලෝ පතළ සිත්තරුන්ගේ සම්මේලනය

සිංහල සැරසිලි මෝස්තරබේරුණ්ඩ පක්ෂිය
අන්නාසි මල
අන්නාසි මල
අරිම්බුව
බිනර මල
ඇත්කඳ ලිහිණියා
බෝ පත්
ගජ සිංහයා
දිය රැල්ල
ගල් බිංදුව
ගැට ලියපත
හංසයා
හංස පූට්ටුව
හවඩි
ඉර
ජීවන වෘක්ෂය
කලස් දගය
කර්නිකා
කතිර මල
කැකුල හා මල
කිදුරි

කුන්දත් වැඩ

කුන්දිරික්කන්

ලියපත් රටා


ලියවැල්


මකර තොරණ
ලියවැල්

මකරා
මල් සහ කොල
මල් සහ කොල 2
මානෙල් මල
නර සිංහයා
නාරිලතා මල
නෙලුම් මල්
නෙලුම් මල්
නෙලුම
පලාපෙති
පනාව
පතුරු
පිච්ච මල
පලා පෙති
පුන් කලස
සල් මල
සළු පොට
සපුමල
දිය සුලි
වක දෙක 2
තිරිගි තලය
වක දෙක
වැල් ලණුව
වැල් දගරය
වැටකේ මල
ගිනි දැල්ල
හඳ
කඩුපුල් මල
ගැටපෙති මල
සීන මල

hවක දෙක

No comments:

Post a Comment