හදුනා ගැනීම - About me

උල්හිටියේ සිරි ධම්ම හාමුදුරුවෝ
ශ්‍රී පුරාණ බෝධි මළු විහාරය
මුඩගමුව
කන්දකැටිය
බදුල්ල
ශ්‍රී ලංකාව


  • දුරකථන - +9472 77 66 77 6  හෝ
                      +947 18 4 18 18 6


  • ඊ-මේල් - www.usdt2012@gmail.com


Rev. Ulhitiye Siri Dhamma
Sri purana Bodhi Malu Viharaya
Mudagamuwa
Kandaketiya
Badulla
Sri Lanka

No comments:

Post a Comment