මානස විල - Manasa vila


විශ්වය ලොකු උනත් මේ ඉඩ මට ඇති

හැමදාම ළමා කාලය තියාගන්න
මේ ඉන්නෙ මගේ නංගි නම් ...........
මවක් තරම් ආදරයෙන් ලගින් ඉන්න ඔබට හැකිද?
නුබට නෑ ඉඩ සැගවෙන්නට...
මලක් මෙන් පිවිතුරු වන්න
බදුලු මනාලිය
හිරු බැස යාමට පෙර...මොහොතක්
දෙඹරුන් දැන් නිදැල්ලෙ
තනි නැති මලක
හෙට ලොව දකින තුරු
බුදුන් පුදනට පම
වේවත්ත දැන් අලුත් ......

No comments:

Post a Comment